صفحه1 از29

روزنامه امروز

سرمقاله

 مدیریت «می‌تی‌کومونی»

مدیریت «می‌تی‌کومونی»

Written byناصر بزرگمهر

مامور کنترل مواد مخدر به یک دامداری در ایالت تگزاس امریکا می‌رود و به صاحب سالخورده آن می‌گوید: باید دامداری‌ات را برای جلوگیری از کشت مواد مخدر بازدید کنم.