روزنامه امروز

سرمقاله

نظم به‌دست آمده را برهم نزنیم

نظم به‌دست آمده را برهم نزنیم

Written byفواد نیک‌سروش

در سرمقاله شماره گذشته پیش نویس جدید واردات خودرو و تاثیر آن در بازار مورد بررسی قرار گرفت.