پیاده روی زائرین اربعین حسینی از طریق العلما

زائرین اربعین حسینی از طریق العلما خود را به کربلا معلی میرسانند. طریق العلما سرسبزترین راه در راهپیمایی اربعین بوده که از گذشته علمای نجف از آن برای طی طریق به کربلا استفاده میکردند .

The post پیاده روی زائرین اربعین حسینی از طریق العلما Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment