فیلم | قرآن تشویق‌کننده‌ انسان‌ها به مقابله‌ با ظلم است


قرآن کتاب حکمت است،‌ کتاب معرفت است، کتاب انسان‌سازی است؛ آن کسی که با قرآن دشمنی می‌کند، با معرفت دشمنی می‌کند، با حکمت دشمنی می‌کند، با انسان‌سازی دشمنی می‌کند. قرآن مخالف با ظلم است، قرآن تشویق‌کننده‌ انسانها به مقابله‌ با ظلم است «لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون‌» قرآن بیدارکننده‌ مردم است؛ کسی که با قرآن دشمنی می‌کند، با بیداری انسانها مخالف است، با مبارزه‌ با ظلم مخالف است. [با این کارها] خودشان را رسوا می‌کنند. قرآن روزبه‌روز روشن‌تر می‌شود؛ این چهره‌ منوّر در دنیا روزبه‌روز دارد ظاهرتر می‌شود و خواهد شد، بیش از پیش. قرآن البتّه برای قدرت‌های فاسد تهدید محسوب می‌شود؛ همین‌طور که عرض کردیم، هم ظلم را محکوم می‌کند، هم انسانِ زیرِ ستم را ملامت می‌کند که چرا تن به ستم‌پذیری داده. این برای قدرت‌های ظالم خطرناک است؛ بله، قرآن این خطر را برای آنها دارد، این تهدید را برای آنها دارد. [آیت‌الله خامنه‌ای؛ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱]

The post فیلم | قرآن تشویق‌کننده‌ انسان‌ها به مقابله‌ با ظلم است Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment