طرح | سنگ و موشک


طرح «سنگ و موشک» بر اساس آیات ۴ و ۵ سوره فیل طراحی شده است که به بهانه عملیات «طوفان الاقصی» در سرزمین‌های اشغالی ارائه می‌شود. آیات به کار برده شده در این طرح به مبارزه با سنگ اشاره می‌کند که نمادی از مقاومت مردم فلسطین است.

The post طرح | سنگ و موشک Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment