تجلی زندگی مؤمنانه در پیاده‌روی اربعین حسینی‎

پنج شنبه/ تجلی زندگی مؤمنانه در پیاده روی اربعین حسینی‎به گزارش ایکنا، پیاده‌روی اربعین شاید در نگاه اول یک مناسک سالانه محدود در زمان و مکان خاص تعریف شود اما تأثیرات معنوی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و… متعددی دارد. همین تأثیرات موجب شده بسیاری از اندیشمندان حوزه‌های مختلف با حضور و تجربه این سفر معنوی و بررسی علمی آن به تحلیل ابعاد مختلف پیاده‌روی اربعین بپردازند و حتی تلاش کنند از سبک برگزاری بسیار منحصر به فرد آن برای تحقق سبک زندگی اسلامی الگو ارائه کنند.

در همین راستا، دومین همایش معرفت و رسالت حسینی، اربعین و تمدن نوین اسلامی طی سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار و مقالات متعددی در حوزه‌های مختلف به این همایش ارسال شد. خبرگزاری ایکنا با هدف آشنا کردن هر چه بیشتر مردم با ابعاد مختلف پیاده‌روی اربعین نتایج تعدادی از مقالات برتر این همایش را منتشر می‌کند. متن کامل مقالات توسط دانشگاه شهید بهشتی در قالب کتاب همایش منتشر خواهد شد.

نعیم حسینی کرد کندی‎، طلبه درس خارج حوزه علميه قم‎ و پژوهشگر پژوهشکدۀ تمدن توحیدی‎ مقاله‌ای تحت عنوان «تجلی زندگی مؤمنانه در پیاده‌روی اربعین حسینی» به این همایش اراده کرده است.

در چکیده این مقاله آمده است: ‎سبک زندگی، هرچند مفهومی نسبتاً جدید است، با تعبیر فرنگی‎ (life style) در ادبیات فرهنگی و اجتماعی ما وارد شده است، ولی به حمل شایع، موضوعی دارای قدمتی به عمر بشر است. اسلوب کلی‎ زندگی امری است که از بدو خلقت حضرت آدم‎ مطرح بوده و دین عهده‌دار سامان‌دهی و هدایت‎ آن است. تأثیرگذاری بر اندیشه‌ها از مسیر تغییر سبک زندگی، امری رایج بوده و هست و تمدن‌ها، تعیین‎ اندیشه‌های خود را در قالب مصادیق شیوه زندگی بروز می‌دهند.

اما در تغییر سبک زندگی ارائۀ مفهومی مؤلفه‌های آن کافی نیست و لازم است با ارائه الگوهای عینی‎ مشاهده‌پذیر، مخاطب برای ایجاد تغییر در خود ترغیب شود. ابررویداد پیاده‌روی اربعین حسینی، عناصر متعددی‎ از فرهنگ اسلامی ناظر به سبک زندگی را در خود جلوه داده است و زائر در این مسیر تجربه‌ای از این عناصر به‎ ‏دست می‌آورد که قابلیت الگوگیری در زندگی عادی خود را دارد.

خوراک کم، مفید و به موقع، خواب به موقع و به اندازه، سبک باری و رفتار نیازمحور، هدف‌مندی در‎ ‏رفتارها و بی‌حساب و کتاب کنش نداشتن، تعامل با همگان و دوری از انزوای مذموم، تجربه خلوت در عین ازدحام‎ ظاهری، حذف برخی آداب زائد و غیرضروری، پرهیز از اهتمام به القاب و عناوین دنیوی و تجربه بهره‌مندی از‎ رزق لایحتسب تنها بخشی از این عناصر فرهنگ دینی است که زائر اربعین، آن را در سبک زندگی چندروزه خود‎ درک می‌کند.

‏مؤلف پس از بررسی مؤلفه‌های زیست مومنانه و نسبت رفتار و سبک زندگی با اندیشه، تمدن‌سازی از طریق ارائه الگوی عینی زیست را مطرح و مؤلفه‌های زیست مونانه را یک به یک تشریح و نحوه الگوی‌گیری از هر یک از این مؤلفه‌ها در زندگی شخصی را به مخاطب پیشنهاد می‌کند.

در بخش نتیجه‌‌گیری این مقاله نیز آمده است: حرکت عظیم اربعین فریاد «خدا زنده است» را در همین دنیای غرق در گرداب مادیت و دنیاگرایی احیا‎ کرده است. این فریاد بلند رفتاری و گفتاری تمام مبانی تفکر سکولاریسم را متزلزل کرده است.

‏زائر اربعین در این تجربه مادی و معنوی که جمع سالمی بین دین و دنیاست تعین مصداقی بسیاری از‎ معارف اسلامی را مشاهده و تجربه می‌کند و به طور خاص یک سبک زندگی و زیست ویژه را از نزدیک لمس و‎ در خود پیاده می‌کند. خوراک کم، مفید و به موقع، خواب به موقع و به اندازه، سبک‌باری و رفتار نیازمحور، هدف‌مندی در رفتارها و بی‌حساب و کتاب کنش نداشتن، تعامل با همگان و دوری از انزوای مذموم، تجربۀ خلوت‎ در عین ازدحام ظاهری، حذف برخی آداب زائد و غیرضروری، پرهیز از اهتمام به القاب و عناوین دنیوی و تجربۀ‎ بهره‌مندی از رزق لایحتسب تنها بخشی از این عناصر فرهنگ دینی است که زائر اربعین، آن را در سبک زندگی‎ چند روزه خود درک می‌کند.

‏این مهم افزون بر ویرایش سالانه زیست مؤمنان و ارتقای آن به سطح مطلوب‌تر، بستری برای ارائه الگوی عملی اندیشه اسلامی به جهانیان به عنوان رقیبی جدی برای تمدن مادی غربی است و تلاش برای روایت این الگو به شیوه‌های مختلف می‌تواند به تدریج دستگاه فکری مخاطبان را نیز تحت تأثیر قرار‎دهد.

انتهای پیام

The post تجلی زندگی مؤمنانه در پیاده‌روی اربعین حسینی‎ Originally appeared on iqna.ir

Leave a Comment